ดูดสิ่งปฏิกูล ตามคำร้อง

งานศูนย์บริการฯ ลงพื้นที่ใส่สายให้อาหาร ฉีดยา และร่วมกับงานกายภาพ รพ.ลับแล ติดตามและประเมินผู้ป่วยในเขตจำนวน 4 ราย และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยในเขตจำ...

วันเด็ก-วันครู

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3

ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างกลไกลการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณถนนศรีพนมมาศ

ตัดต้นไม้บริเวณริมคลองห้องน้อย

กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ

พระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

ตัดต้นไม้ตามคำร้องขอ

ดูดสิ่งปฏิกูล ตามคำร้อง

งานศูนย์บริการฯ ลงพื้นที่ใส่สายให้อาหาร ฉีดยา และร่วมกับงานก...

วันเด็ก-วันครู

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น...

ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้า...

ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณถนนศรีพนมมาศ

ตัดต้นไม้บริเวณริมคลองห้องน้อย

กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ

พระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

ตัดต้นไม้ตามคำร้องขอ