บริการของเรา

ข่าวสาร
ข่าวสาร
สอบถาม
สอบถาม
ติดต่อบริการ
ติดต่อบริการ
ถามหมอ
ถามหมอ
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
สาระบันเทิง
สาระบันเทิง

ข่าวสารล่าสุด


ทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : เรียนรู้โลกใต้ทะเลและระบบนิเวศวิทยา สู่การพัฒนาโลกที่ยั่งยืน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สังกัดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี


- 29 ก.พ. 2567 [ ผู้เข้าชม 61 ]

โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง คลองดาด ลำเหมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวาและพัฒนาคลองแม่พร่อง ตามโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง คลองดาด ลำเหมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ชุมชน


- 28 ก.พ. 2567 [ ผู้เข้าชม 61 ]

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร เข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)- 28 ก.พ. 2567 [ ผู้เข้าชม 59 ]