รดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาล

สัตวแพทย์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

บริการตัดหญ้า

บริการดูดสิ่งปฏิกูล

กองการประปา เดินท่อเมนประปาให้แฟลตตำรวจ

ทำความสะอาดสถานที่เตรียมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากร

รดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาล

สัตวแพทย์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำห...

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมผ...

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

บริการตัดหญ้า

บริการดูดสิ่งปฏิกูล

กองการประปา เดินท่อเมนประปาให้แฟลตตำรวจ

ทำความสะอาดสถานที่เตรียมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรีย...