ภาพบรรยากาศการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร

ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม บริเวณหน้าวัดดอนไชย

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : เมืองเขลางค์นครงามตา แหล่งศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ

กองสาธารณสุขฯ บริการตัดหญ้าในพื้นที่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ดูดสิ่งปฏิกูล ตามคำร้อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 : โลกไร้พรมแดน

โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างถนน

ตรุษจีน 67 🧧

ภาพบรรยากาศการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading...

ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม บริเวณหน้าวัดดอนไชย

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

กองสาธารณสุขฯ บริการตัดหญ้าในพื้นที่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ดูดสิ่งปฏิกูล ตามคำร้อง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 : โลกไร...

โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ครั้งที่...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างถนน

ตรุษจีน 67 🧧