กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการดูดสิ่งปฏิกูล

1
881
วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ดำเนินการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต อบต.ชัยจุมพล จำนวน 2 ราย
03 ม.ค. 2566